Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (26/01/2022)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 20/01/2022

Καλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λ. Δεκελείας 97 την 26η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 63 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400, ΦΕΚ Β’ 4206 από 12/9/21 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΠΖ, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 74 παρ. 11 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.

2. Έγκριση Παραχώρησης σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου οικοπέδου επί της οδού Ιάσου 5, της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

3. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζόδρομου στην οδό Διγενή 18 Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

4. Απομάκρυνση ιστού φωτισμού έμπροσθεν εισόδου στάθμευσης επί ακινήτου επί της οδού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 12 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

5. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζόδρομου στην οδό Κανάρη 10 Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

6. Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου, στην οδό Τρυπιά 17 & Εθν. Αντιστάσεως στη Νέα Χαλκηδόνα και άδεια τοποθέτησης εμποδίων.

7. Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου, στην οδό Κιλικίας 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια και άδεια τοποθέτησης εμποδίων.

8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Τρωάδος στη συμβολή της με την οδό Ιασού πλησίον ράμπας αναπήρων, Νέα Φιλαδέλφεια.

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Αυλώνος 2, Νέα Χαλκηδόνα.

10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Μαρμαρά 3, Νέα Φιλαδέλφεια.

11. Παραχώρηση θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων, επί της οδού Οδ. Ελύτη 6-8, στη Νέα Χαλκηδόνα-Επανεισαγωγή.

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού Γ. Παπανδρέου 118, Νέα Φιλαδέλφεια –Επανεισαγωγή.

13. Έγκριση ή μη του 2/21 Πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήματος κοπής δένδρων

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας επί της οδού Κορινθίας 2, Νέα Φιλαδέλφεια.

15. Τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Ανακούς και Φλαβιανών (επί της Φλαβιανών), στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να κληθεί για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

              ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!