Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (19/01/2022)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 14/01/2022

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

 Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 71 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 19ητου μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 11 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.
 2. Έγκριση 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ" και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» (A.M. : 151/2021).
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M. : 161/2021).
 5. Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον καθορισμό τέλους για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων σε ΑΜΕΑ/ Πολύτεκνους/ Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας οικονομικού έτους 2022.
 6. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022.
 7. Ετήσιος προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ για το έτος 2022.
 8. Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών, φωτοτυπικού υλικού, βιβλίων και εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης» για τις ομάδες Α΄, Ε΄και Ι΄.
 9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αίτησης αναίρεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά Μ.Λαμέρα και της αριθ. 4272/2021 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
 10. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.

 

 

 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!