Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (26/01/2022)

synedriash.jpg

21/01/2022

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 72 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 26ητου μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) των Νομικών Προσώπων του Δήμου (Π.Π.Ι.Ε.Δ. και Κοινωφελούς Επιχείρησης) έτους 2022.
 2. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» - (Α.Μ. 126/21) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ» (A.M. 94/21).
 4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
  (Α.Μ.: 133/2021) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας  «Μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και  μέτρα προληπτικής ιατρικής» έτους 2021 (Α.Μ. 101/2021) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής & πρώτης ανάγκης, που θα χορηγηθούν μέσω διατακτικών σε απόρους & οικονομικά αδύναμους ωφελούμενους των Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου και της  Κοινωφελούς Επιχείρησης, δημότες & κατοίκους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για το οικονομικό έτος 2022» (ΑΜ 169/2021) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
 7. Συγκρότηση α) επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών- υπηρεσιών έτους 2022 και β)  επιτροπής γνωμοδότησης και αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
 8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

 

 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!