ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ

www.eprocurement.gov.gr

(Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 101878)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!