Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Ντιούδης Σπυρίδων
210 2511969

Τμ. Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών,
 

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Κάκκος Βασίλειος
210 2511969

Τμ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Καμαρόπουλος Γεώργιος
210 2511969

Τμ. Ηλεκτροφωτισμού

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος
210 2528348